REGULAMENT privind SEPARAREA TEHNICĂ A MĂSURĂRII CONSUMULUI DE APĂ LA NIVEL DE APARTAMENT pentru IMOBILELE TIP CONDOMINIU

PREAMBUL

Prezentul Regulament s-a întocmit în scopul stabilirii regulilor şi condiţiilor  pentru realizarea separării tehnice a măsurării consumului de  apă la nivel de apartament în cazul condominiilor, acţiune care are drept obiectiv îndeplinirea condiţiilor tehnice, instituţionale şi legale pentru facturarea la nivel de apartament a consumului de apă, în condiţii de echitate între consumul de apă realizat şi cel facturat.

Actualele condiţii tehnice nu pot asigura acest obiectiv din următoarele motive:

 • Actualmente, fiecare condominiu este branşat la sistemul public de distribuţie apă potabilă printr-un branşament, consumul de apă pentru întregul condominiu fiind măsurat print-un contor general montat la capătul branşamentului într-un cămin de contor sau în subsolul imobilului. După contorul general, instalaţia interioară comună asigură distribuţia apei în apartamente. În 90% din apartamente sunt montate apometre, aparate utilizate ca repartitoare de costuri pentru individualizarea consumurilor şi repartizarea pe apartamente a costurilor aferente consumului total de apă înregistrat la nivelul branşamentului imobilului.
 • Branşamentul, inclusiv căminul de branşament şi contorul de branşament, sunt proprietate a domeniului public. Contorul de branşament este ultima componentă a sistemului public de alimentare cu apă. Punctul de delimitare al instalaţiilor proprietate a domeniului public şi instalaţiile proprietate privată este ieşirea din contorul de branşament. Acest punct delimitează aria de operare a operatorului.
 • Instalaţiile interioare sunt proprietatea utilizatorilor, în aceste cazuri fiind proprietate comună şi individuală, în general având o distribuţie verticală care nu poate asigura o separare reală a acestor instalaţii şi o măsurare individuală corectă a consumului de apă.
 • Facturarea se realizează în funcţie de indicaţiile contorului general de branşament de la nivelul condominiului.
 • Repartizarea costurilor pe apartamente se face în funcţie de indicaţiile repartitoarelor de costuri (apometre) montate în interiorul apartamentelor.
 • Diferenţele între indicaţiile contorului general (contor de facturare) şi suma repartitoarelor de costuri din apartamente se constituie ca « diferenţe de contor » , care se împart pe apartamente după un algoritm ales de utilizatori ( în mod egal pe apartamente, în funcţie de numărul de persoane, în funcţie de consumul indicat de repartitoarele de costuri etc.).

« Diferenţele de contor » apar din diverse cauze :

 • Clasa de precizie diferită între contorul de branşament şi repartitoarele de costuri;
 • Repartitoarele de costuri nu sunt înregistrate metrologic, deci nu există siguranţa corectitudinii înregistrărilor;
 • Citirea contorului de branşament şi a repartitoarelor de costuri nu se poate face în acelaşi moment (proprietari care lipsesc de acasă în ziua citirii);
 • Mulţi proprietari nu permit intrarea în apartament pentru citirea repartitoarelor de costuri, preferând autocitirea care este neverificabilă;
 • Pierderi în instalaţiile interioare;
 • Consumuri frauduloase care nu pot fi depistate decât prin acces inopinat în apartament.

Condiţiile tehnice descrise nu pot să asigure acurateţea repartizării costurilor pe apartamente, existând numeroase cazuri de necorelare a consumului realizat şi a costurilor repartizate pe apartament, inechităţi care generează nemulţumiri în rândul utilizatorilor şi consum de resurse din partea operatorului.

În general, cauzele care produc aceste probleme nu sunt controlabile de către operator, măsurile organizatorice sau administrative pe care operatorul le-ar putea aplica nu ar duce la eliminarea cauzelor, în cel mai bun caz putând reduce impactul asupra activităţii operatorului.

Modalitatea de înlăturare a acestor neajusuri este implementarea unor măsuri tehnice prin separarea tehnică la nivel de branşament pentru fiecare apartament (branşament ramificat) şi modificarea adecvată a instalaţiei interioare, condiţii în care înregistrarea consumului pentru fiecare apartament se va face printr-un contor de branşament de clasă C înregistrat metrologic. În acest caz, branşamentul ramificat şi contoarele individuale de branşament se vor monta într-un cămin comun amplasat în domeniul public sau în cofret închis amplasat într-un spaţiu comun al condominiului (subsol comun, subsol tehnic accesibil, casa scărilor, spălătorii etc) pentru care proprietarii şi-au dat acordul scris de servitute pentru intervenţii în favoarea operatorului.

Modificarea instalaţiei interioare presupune realizarea legăturii între iesirea din contorul individual de branşament şi instalaţia din interiorul apartamentului.

Cu toate că acest proces va genera costuri de investiţii atât pentru utilizatori cât şi pentru operator, la finalizarea acestei acţiuni se vor putea atinge obiectivele serviciului privind corelarea consumului real cu cel facturat, reducerea pierderilor de apă şi de apă nefacturată, creşterea satisfacţiei utilizatorilor şi a eficienţei operatorului.

REGULAMENT PRIVIND SEPARAREA TEHNICĂ A MĂSURĂRII CONSUMULUI DE APĂ LA NIVEL DE APARTAMENT PENTRU IMOBILELE TIP CONDOMINIU

CAPITOLUL I

DATE GENERALE

Art.1 Prevederile prezentului regulament respectă prevederile legislaţiei în vigoare şi se aplică condominiilor a căror alimentare cu apă se realizează în sistem centralizat, fiind branşate la reţelele publice de distribuţie a apei, având instalaţiile interioare comune condominiului, unui tronson sau unei scări a acestuia.

Art.2 Prezentul regulament stabileşte cadrul desfăşurării activităţilor pentru separarea măsurării consumului de apă la nivel de apartament, în cazul condominiilor.

Art.3 Regulamentul stabileşte obligaţiile beneficiarului, proiectantului de specialitate, executantului şi cele ale operatorului, precum şi procedurile care trebuie urmate în derularea activităţii de separare a măsurării consumului de apă la nivel de apartament.

Art.4 Separarea măsurării consumului de apă la nivel de apartament se va face numai la cererea utilizatorilor, cu respectarea procedurilor cuprinse în prezentul regulament.

Art.5 Proiectarea şi execuţia modificărilor necesare branşamentelor de apă precum şi montajul căminului de contoare de branşament se vor realiza prin grija operatorului. Proiectarea şi execuţia modificărilor necesare pentru instalaţiile interioare de apă se vor realiza prin grija solicitanţilor, numai de către agenţi economici agreaţi de către operator conform prezentului regulament, în scopul realizării unor lucrări de bună calitate şi a protejării beneficiarilor.

CAPITOLUL II

DEFINIŢII

Art. 6 În cadrul prezentului regulament, noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

6.1 Operator – persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare – prestare, emisă de A.N.R.S.C., care asigură furnizarea apei potabile şi/sau industriale, respectiv preluarea, epurarea şi deversarea în emisar a apelor uzate, în cazul de faţă S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. Mediaş.

6.2 Condominiu – imobil, bloc de locuinţe, clădire – o proprietate imobiliară din care unele părţi sunt proprietăţi individuale, reprezentate prin apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, iar restul, părţi aflate în proprietate comună. Prin asimilare poate fi definit condominiu şi un tronson, cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună;

6.3 Apartament – parte dintr-un condominiu destinată locuirii, în regim de proprietate individuală, care, alături de cota-parte din proprietatea comună, constituie o unitate de proprietate imobiliară;

6.4 Utilizator – orice persoană fizică sau juridică, proprietară sau cu împuternicire dată de proprietarul unui imobil, având branşament propriu de apă, şi care beneficiază, pe bază de contract, de serviciile operatorului.

Conform legii 241/2006 Art.27 (2), sunt consideraţi utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu apă şi persoanele fizice sau juridice care nu au branşament propriu de apă, dacă există condiţii tehnice pentru delimitarea / separarea instalaţiilor între utilizatori, pentru individualizarea consumului şi pentru încheierea contractului de furnizare a serviciului în nume propriu.

Principalele categorii de utilizatori pot fi:

– agenţi economici;

– instituţii publice;

– utilizatori casnici (persoane fizice proprietare ale unui imobil sau asociaţii de

proprietari/locatari)

6.5 Solicitant – orice persoană fizică, agent economic, instituţie publică, asociaţie de proprietari care deţine în proprietate un spaţiu in cadrul unui condominiu sau împuternicit al acestuia şi care doreşte să fie branşat la sistemul public de alimentare cu apă printr-un branşament ramificat cu măsurarea separată a consumului de apă.

6.6 Proiectant / Executant agreat– orice agent economic legal constituit care are ca obiect de activitate proiectarea / execuţia instalaţiilor de apă şi care este agreat pentru proiectarea/execuţia instalaţiilor interioare de către operatorul regional S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. Mediaş.

6.7 Branşament – parte din reţeaua publică de distribuţie care face legătura între reţeaua publică şi reţeaua interioară a unei incinte sau clădiri aparţinând utilizatorului. Branşamentul deserveşte un singur utilizator.

În cazul unui condominiu, pentru separarea măsurării consumului pe apartamente se va utiliza un Branşament ramificat, care poate deservi mai mulţi utilizatori. Branşamentul, inclusiv căminul de contoare de branşament şi contoarele, aparţin reţelei publice de distribuţie a apei, indiferent de modul de finanţare pentru realizarea acestuia.

6.8 Cămin de contor de branşament – construcţie componentă a sistemului de distribuţie a apei potabile, aparţinând sistemului public de alimentare cu apă, care adăposteşte contorul de branşament, cu montajul aferent acestuia.

6.9 Contor de branşament – aparatul de măsurare a volumului de apă consumat de utilizator, care se montează pe branşament între două vane/robinete, la limita proprietăţii utilizatorului, fiind ultima componentă a reţelei publice, în sensul de curgere a apei potabile.

6.10 Instalaţie interioară de apă – totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi instalaţia interioară de utilizare a apei, care asigură transportul apei preluate din reţeaua publică la punctele de consum.

6.11 Punct de delimitare– locul în care instalatiile interioare  de apă aflate in proprietatea sau administrarea utilizatorului se branşează la instalaţiile aflate în proprietatea sau administrarea operatorului , respectiv locul unde se realizează efectiv furnizarea serviciului către utilizator (ieşirea din contor). Punctul de delimitare a instalaţiilor asigură identificarea amplasamentului căminului de de branşament, precizează poziţia de montare a contoarelor de branşament, permite stabilirea apartenenţei instalaţiilor, precum şi drepturile şi obligaţiile ce revin părţilor cu privire la furnizarea serviciului , respectiv exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor.

6.12 Separare tehnică a măsurării consumului de apă la nivel de apartament– activitate care presupune proiectarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune pentru:

a) modificarea tehnică a branşamentului existent prin ramificarea acestuia, cu montarea de contoare de branşament individuale pentru fiecare solicitant într-un cămin de contoare de branşament. Prin contorul de branşament individual trebuie să se asigure alimentarea cu apă a unui singur apartament;

b) modificarea tehnică a instalaţiei interioare de apă de la punctul de delimitare către punctele de consum.

CAPITOLUL III

METODOLOGIE ŞI CONDIŢII PENTRU SEPARAREA TEHNICĂ

A MĂSURĂRII CONSUMULUI DE APĂ LA NIVEL DE APARTAMENT

Art.7 Separarea măsurării consumului de apă pe apartamente se va realiza pentru apartamentele dintr-un condominiu, de pe o scară sau un tronson vertical al unei scări, în funcţie de condiţiile tehnice şi constructive ale imobilului, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

Art.8 Având în vedere că pentru separarea tehnică a măsurării consumului de apă pe apartamente trebuie modificate şi instalaţiile interioare proprietate comună din imobil, aprobarea de separare este condiţionată de acordul tuturor proprietarilor de pe scară, respectiv tronson vertical de scară. Acordul se consideră dat prin semnarea solicitării de separare, Anexa 1 la prezentul regulament.

Semnarea solicitării de separare nu obligă niciun proprietar să-şi modifice instalaţia interioară pentru măsurarea separată a consumului de apă (legătura între contorul individual de branşament şi instalaţia din apartament), în aceste condiţii rămânând să fie alimentat prin vechea instalaţie, asumându-şi neajunsurile cunoscute ale situaţiei existente.

Art.9 Dosarul solicitării de separare a măsurării consumului de apă se va depune de către solicitanţi, prin reprezentantul desemnat, la sediile operatorului – Biroul Relaţii Clienţi.

Aprobarea scrisă se va transmite reprezentantului desemnat în termen de 15 zile calendaristice de la depunerea dosarului. În cazul în care sunt necesare completări ale dosarului, termenul de aprobare se va prelungi corespunzător cu perioada de completare a tuturor documentelor.

Aprobarea Dosarului solicitării de separare a măsurării consumului de apă este condiţionată de plata la zi a tuturor datoriilor către operator de către toţi solicitanţii din dosar.

Dosarul solicitării de separare va cuprinde următoarele documente:

a. Solicitare de separare a măsurării consumului conform formularului din Anexa 1.

Pentru apartamentele nelocuite a căror proprietari sunt plecaţi din ţară sau au domiciliul în altă localitate, se acceptă acordul scris al acestora sau împuternicire scrisă pentru o altă persoană care să acţioneze în numele proprietarului în acest demers. Formularul este disponibil pe www.apatarnavei.ro sau la sediile operatorului-biroul de Relaţii Clienţi.

b.Dovada proprietăţii asupra apartamentului pentru care se solicită separarea. Această condiţie este valabilă şi pentru apartamentele nelocuite.

c.Copie după actul de identitate al proprietarului sau împuternicire din partea proprietarului, însoţită de copie după actul de identitate al împuternicitului, după caz.

Art.10 Proiectarea şi execuţia modificărilor necesare instalaţiilor interioare, se vor realiza prin grija solicitanţilor (utilizatorilor) de către agenţii economici agreaţi de către Operator. Solicitantul are dreptul să-şi aleagă proiectantul/executantul din lista agenţilor economici agreaţi de operator, care va fi disponibilă pe www.apatarnavei.ro sau la sediile operatorului-biroul de Relaţii Clienţi.

Art.11 Proiectele de instalaţii interioare pot fi realizate individual sau colectiv.

Proiectele de instalaţii interioare vor fi avizate tehnic de către operator.

Activitatea de proiectare se va desfăşura după următoarea procedură:

a) Proiectantul ales de către solicitant va depune la operator –Biroul tehnic un plan cu propunerea tehnică privind soluţia de separare a instalaţiilor proiectate. Din propunerea tehnică trebuie să rezulte clar următoarele:

– locul de amplasare a căminului de contoare de branşament.

– în cazul în care soluţia tehnică propune montajul căminului contoarelor de branşament (tip cofret) într-un spaţiu comun al imobilului (subsol, casa scărilor, spălătorii etc), se va prezenta un plan al spaţiului şi modul de acces. În această situaţie documentaţia va fi însoţită de Acordul scris al solicitanţilor, prin care se acceptă montajul căminului de contoare (tip cofret) în spaţiul respectiv, precum şi dreptul de servitute necondiţionat în favoarea operatorului pentru intervenţii;

-traseul instalaţiilor proiectate;

-alimentarea tuturor consumatorilor din instalaţiile nou proiectate;

-modul de decuplare de la instalaţia comună existentă.

b) Operatorul va aproba soluţia tehnică în termen de 10 zile calendaristice.

În cazul în care sunt necesare completări sau modificări ale propunerii de soluţie tehnică, termenul de avizare se va prelungi corespunzător cu perioada de remediere.

Soluţia tehnică aprobată devine temă de proiectare.

c) Proiectantul va întocmi proiectul tehnic în baza temei de proiectare.

Proiectul va cuprinde:

 • Ø Tema de proiectare aprobată
 • Ø Memoriu tehnic cu descrierea situaţiei existente şi a situaţiei proiectate, materiale utilizate (tip şi cantităţi)
 • Ø Partea desenată va cuprinde:
  • planul de încadrare în zonă;
  • planul de situaţie cu instalaţiile proiectate pornind de la căminul de contoare de branşament până la consumatori;
  • schema izometrică a instalaţiilor proiectate;
  • detalii de traseu, montaj, de decuplare de la instalaţiile interioare existente.

d) Proiectele se vor depune la operator spre avizare, în 2 exemplare, de către proiectant.

e) Avizarea se va face contra unei taxe de avizare care se va achita de către proiectant, la data depunerii proiectului spre avizare.Valoarea taxei de avizare este de 50 lei fără TVA / apartament.

f) Operatorul va aviza tehnic proiectele depuse spre avizare în termen de 30 zile de la depunerea acestora la Biroul Tehnic. Nu vor fi primite spre avizare proiectele pentru care nu s-a achitat taxa de avizare. În cazul în care sunt necesare completări sau modificări ale proiectului, termenul de avizare se va prelungi corespunzător cu perioada de remediere. Proiectele avizate, 2 exemplare, se vor preda proiectantului.

Art.12 După obţinerea Avizului tehnic pe proiect, solicitanţii vor putea încheia contractul de execuţie cu un executant agreat. Se recomandă solicitanţilor ca execuţia lucrărilor pentru instalaţiile interioare să înceapă după montarea de către operator a căminului de contoare de branşament.

Decuplarea instalaţiilor interioare din apartament de la coloanele de alimentare existente şi cuplarea la noile instalaţii de alimentare se va face de către executant, la data recepţiei (la terminarea lucrărilor) şi a punerii în funcţiune a noilor instalaţii.

Art.13 Proiectarea şi execuţia modificării branşamentelor, inclusiv a căminului de contoare de branşament, montarea şi sigilarea contoarelor se vor realiza prin grija operatorului S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. Amplasarea căminelor de contoare de branşament se va face în general în domeniul public. Acolo unde condiţiile tehnice nu permit acest lucru, căminul de contoare de branşament (tip cofret) se va amplasa într-un spaţiu comun şi accesibil al condominiului (subsol accesibil, casa scărilor, spălătorii etc.), cu condiţia acordului scris al solicitanţilor privind amplasarea acestuia şi a dreptului de servitute pentru intervenţii în favoarea operatorului. La proiectarea şi execuţia căminelor de contoare, operatorul va respecta soluţia tehnică aprobată conform Art.11 de mai sus.

Art.14 Execuţia modificărilor de branşamente inclusiv montarea căminelor de contoare de branşament se va face prin grija operatorului în limita bugetului disponibil şi în baza unui program lunar care va fi disponibil pe www.apatarnavei.ro şi care se va afişa la sediile operatorului -biroul de Relaţii Clienţi, până în ultima zi lucrătoare pentru luna următoare.

Art.15 Cuprinderea în Programul lunar al operatorului pentru execuţia modificării branşamentelor şi montarea căminelor de contoare de branşament se va face în luna următoare după îndeplinirea următoarelor condiţii de eligibilitate:

– Dosarul solicitării de separare a măsurării consumului de apă este complet şi a fost aprobat;

Proiectele pentru instalaţiile interioare au fost realizate şi avizate pentru cel puţin ½ dintre solicitanţi;

– Contracte încheiate pentru execuţia instalaţiilor interioare cu un agent economic agreat pentru cel puţin ¼ dintre solicitanţi . Prin grija solicitanţilor, o copie a acestor contracte se vor depune la Dosarul solicitării de separare la sediile operatorului-biroul de Relaţii Clienţi. Contractul de execuţie se consideră valabil doar după avizarea tehnică a proiectului.

Existenţa Acordul scris privind montajul căminului de contoare de branşament (tip cofret) şi a dreptului de servitute pentru operator, în cazul în care montarea acestuia se face într-un spaţiu comun al condominiului

La data la care Dosarul solicitării de separare a fost completat cu documentele de mai sus, dosarul este declarat eligibil şi poate fi înscris în Programul lunar.

În cazul în care numărul dosarelor eligibile, depăşeşte capacitatea tehnico-economică a operatorului (estimată la cca. 30 dosare pe lună – 8 luni pe an) criteriile pentru prioritizare de care se va ţine cont la întocmirea Programului lunar al operatorului pentru execuţia modificării branşamentelor şi montarea căminelor de contoare de branşament sunt următoarele :

a.Criteriul cronologic – data la care Dosarul solicitării a fost declarat eligibil. Primul în acest clasament va primi 30 puncte. Rata va fi de 1 punct. (Locul 2 va primi 29 puncte, locul 3 va primi 28 puncte…).

b.Criteriul densităţii probabile – procent din numărul solicitanţilor care au proiect de instalaţie interioară avizat. Se va respecta modul de punctaj de la pct.a de mai sus.

c. Criteriul densităţii certe – procent din numărul solicitanţilor care au încheiat un contract de execuţie valabil. Se va respecta modul de punctaj de la pct.a de mai sus.

După stabilirea punctajului pentru fiecare criteriu, se însumează punctele realizate de fiecare dosar eligibil şi se întocmeşte clasamentul din care primele 30 de dosare eligibile vor fi incluse în Programul lunar.

Art.16 Recepţia la terminarea lucrărilor şi punerea în funcţiune

16.1 După execuţia lucrărilor, executantul va solicita în scris operatorului recepţia la terminarea lucrărilor. Solicitarea scrisă de recepţie la terminarea lucrărilor se va depune la sediile operatorului – Biroul Relaţii Clienţi şi va fi însoţită de cartea tehnică a construcţiei (1 exemplar), care va cuprinde:

 • Ø Proiectul tehnic avizat;
 • Ø Schema izometrică reală a instalaţiilor nou executate şi a celor existente în interiorul apartamentului pentru toate punctele de consum;
 • Ø Procesele verbale la terminarea lucrărilor, în 2 exemplare, separat pentru fiecare apartament. Acesta va fi completat cu datele de identificare şi datele tehnice, urmând ca semnarea lui să se facă la data recepţiei şi punerii în funcţiune;
 • Ø Copie după chitanţa de plată a taxei de recepţie şi punere în funcţiune. Taxa de recepţie şi punere în funcţiune va fi achitată individual de fiecare beneficiar (solicitant) la una din caseriile operatorului, înainte de depunerea solicitării pentru recepţie la terminarea lucrărilor. Solicitarea de recepţie va fi înregistrată după achitarea taxei de recepţie şi punere în funcţiune pentru toţi solicitanţii din dosar pentru care se solicită recepţia.Valoarea taxei de recepţie şi punere în funcţiune este de 60 lei fără TVA /apartament;
 • Ø Copii după facturile emise de executant către beneficiari pentru lucrările executate.

16.2 În termen de 7 zile calendaristice de la înregistrarea solicitării de recepţie, Biroul tehnic al Operatorului va analiza documentele de recepţie, va solicita eventualele completări, va verifica situaţia achitării la zi a datoriilor beneficiarului către operator, iar după îndeplinirea tuturor cerinţelor, va aviza „bun de recepţie la data…”. Programarea recepţiei se va face în ordinea cronologică a datei avizării „bun de recepţie la data …”. Data recepţiei va fi comunicată în scris sau prin e-mail executantului, care va anunţa beneficiarii.

16.3 La data recepţiei şi punerii în funcţiune:

 • Ø Operatorul va delega o echipă de intervenţie pentru realizarea manevrelor necesare decuplării de la vechea instalaţie şi punerii în funcţiune a noii instalaţii;
 • Ø Executantul va realiza lucrările necesare de decuplare de la vechea instalaţie şi cuplarea la noua instalaţie. Având în vedere că aceste manevre presupun sistarea furnizării apei în imobil, prin grija executantului vor fi înştiinţaţi toţi colocatarii afectaţi, verbal şi prin afişare scrisă, cu cel puţin 24 de ore înainte. Orice reclamaţie din partea celor afectaţi de întreruperea furnizării apei ori alte defecte accidentale apărute în timpul procesului de decuplare/cuplare, precum şi respectarea timpului de întrerupere, cad în sarcina executantului şi beneficiarului;
 • Ø Operatorul va delega comisia de recepţie şi punere în funcţiune, care:

– Va verifica traseul instalaţiilor conform cărţii tehnice;

– Va verifica existenţa unor prize de apă ilegale sau necontorizate şi va dispune desfiinţarea lor;

– Va asista la proba de etanşeitate a noilor instalaţii;

– Va verifica modul de realizare a decuplării de la vechea instalaţie a tuturor consumatorilor din apartament;

– Va semna, după rezolvarea eventualelor remedieri, procesul verbal la terminarea lucrărilor alături de executant şi beneficiar (2 exemplare, unul rămâne la beneficiar şi unul la cartea tehnică);

– Va monta contorul de branşament în căminul de contoare de branşament şi-l va sigila;

– Va întocmi procesul verbal de montare şi sigilare contor (2 exemplare, unul rămâne la beneficiar şi unul la operator), în care se specifică indexul de pornire, serie contor etc.;

– Va ataşa pe contor un marcaj cu numărul apartamentului corespunzător;

– Va întocmi procesul verbal de citire a consumului de apă la zi, conform indicaţiilor repartitoarelor de costuri din apartament. Acest proces verbal va fi semnat şi de un reprezentant al colocatarilor şi va sta la baza întocmirii facturii pentru luna în curs (2 exemplare, unul rămâne la beneficiar şi unul la operator);

– Va înainta noul contract de furnizare/prestare beneficiarului, în 2 exemplare, din care un exemplar rămâne în posesia utilizatorului (beneficiarului);

– După îndeplinirea acestor formalităţi echipa de intervenţie a operatorului va pune în funcţiune noua instalaţie.

Art.17 Facturarea pentru luna în curs se va face după vechiul sistem în baza celor constatate prin procesul verbal de citire a consumului de apă la zi, conform indicaţiilor repartitoarelor de costuri, încheiat cu ocazia recepţiei şi punerii în funcţiune a noii instalaţii. Începând cu luna următoare, facturarea se va face numai în baza indicaţiilor de consum înregistrate de noul contor individual de branşament, pornind de la indexul de contor înregistrat în procesul verbal de montare şi sigilare contor încheiat cu ocazia recepţiei şi punerii în funcţiune a noii instalaţii.

REZUMATUL CAPITOLULUI III

METODOLOGIE ŞI CONDIŢII PENTRU SEPARAREA TEHNICĂ

A MĂSURĂRII CONSUMULUI DE APĂ LA NIVEL DE APARTAMENT

Pasul 1. Întocmirea şi depunerea către operator a Dosarului solicitării de separare conform Art. 9, care va cuprinde următoarele documente:

a. Solicitare de separare a măsurării consumului conform formularului din Anexa 1.

Formularul este disponibil pe www.apatarnavei.ro sau la sediile operatorului-biroul de Relaţii Clienţi.

b. Dovada proprietăţii asupra apartamentului pentru care se solicită separarea sau împuternicire din partea proprietarului pentru acest demers, însoţită de dovada proprietăţii. Această condiţie este valabilă şi pentru apartamentele nelocuite.

c.Copie după actul de identitate a solicitantului (proprietar sau împuternicit)

Pasul 2. Operatorul verifică şi aprobă dosarul. Aprobarea scrisă va fi transmisă reprezentantului desemnat al solicitanţilor.

Pasul 3. Solicitanţii îşi aleg un proiectant agreat de Operator.

Pasul 4. Proiectantul transmite propunerea de soluţie tehnică către Operator.

Pasul 5. Operatorul aprobă soluţia tehnică propusă.

Pasul 6. Proiectantul întocmeşte proiectul tehnic conform temei de proiectare şi predă proiectul spre avizare Operatorului, după ce în prealabil a achitat taxa de avizare.

Pasul 7. Operatorul avizează tehnic proiectul şi-l predă proiectantului, care, la rândul său, îl predă solicitantului.

Pasul 8. Solicitantul încheie contractul de execuţie cu un agent economic agreat. Un exemplar din contractul de execuţie se depune la operator, la Dosarul solicitării de separare.

Pasul 9. Operatorul întocmeşte Programul lunar (conform art.15), execută modificările necesare ale branşamentului şi montează căminul de contoare de branşament.

Pasul 10. Executantul contractat de beneficiar execută modificările instalaţiilor interioare.

Pasul 11. Beneficiarul (solicitantul) achită la una din caseriile operatorului taxa de recepţie şi punere în funcţiune, după care predă o copie executantului pentru a fi cuprinsă în „Dosarul de recepţie”.

Pasul 12. Executantul depune la sediul Operatorului solicitarea scrisă de recepţie la data finalzării lucrărilor, însoţită de cartea tehnică a construcţiei şi documentele anexate (conform Art.16.1).

Pasul 13. Operatorul stabileşte data recepţiei conform Art.16.2 şi o comunică executantului, care informează beneficiarul.

Pasul 14. Cu cel puţin 24 ore înainte, executantul anunţă oprirea furnizării apei în imobil conform Art.16.3.

Pasul 15. Executantul realizează lucrările de cuplare/decuplare conform Art.16.3.

Pasul 16. Comisia de recepţie verifică lucrările şi semnează Procesul verbal la terminarea lucrărilor, conform Art.16.3.

Pasul 17. Angajatul desemnat al operatorului întocmeşte procesul verbal de citire a consumului de apă la zi, conform indicaţiilor repartitoarelor de costuri din apartament. Acest proces verbal va fi semnat de beneficiar şi de un reprezentant al colocatarilor şi va sta la baza întocmirii facturii pentru luna în curs.

Pasul 18. Angajatul desemnat al operatorului montează contorul de branşament în căminul de contoare de branşament şi-l sigilează, după care întocmeşte procesul verbal de montare şi sigilare contor, pe care îl semnează împreună cu beneficiarul. În acest proces verbal se specifică serie contor, indexul de pornire etc..

Pasul 19. Angajatul desemnat al operatorului va înainta noul contract de furnizare/prestare beneficiarului în 2 exemplare, din care un exemplar va fi predat utilizatorului.

CAPITOLUL IV

FINANŢAREA LUCRĂRILOR

Art.18 Finanţarea lucrărilor necesare separării măsurării consumului de apă la nivel de apartament se va face conform naturii proprietăţii.

Art.19 Costurile privind modificarea necesară a branşamentelor existente, achiziţionarea şi montarea căminelor de contoare de branşament inclusiv contoarele vor fi finanţate din surse proprii ale operatorului S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. şi din bugetele Consiliilor Locale.

 • Ø Bugetele Consiliilor Locale vor finanţa, prin intermediul Operatorului, achiziţionarea căminelor de contoare de branşament, echipate cu contoare;
 • Ø Operatorul S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. va finanţa proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru modificarea/înlocuirea branşamentelor existente, ramificarea lor pentru fiecare scară, montajul căminelor de contoare de branşament şi gestionarea întregii acţiuni;

Art.20 Acţiunea de separare a măsurării consumului de apă la nivel de apartament se prevede a se desfăşura pe o perioadă de 4 ani. Consiliile Locale şi S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. vor cuprinde în bugetele anuale sumele necesare finanţării acţiunii, eşalonat în mod egal pe fiecare an;

Art.21 Numărul dosarelor cu solicitări de separare, care se pot realiza în fiecare din cei 4 ani, se va încadra în bugetele alocate. Modul de prioritizare pentru finanţare este descris în Capitolul III art.14 şi 15;

Art.22 Costurile privind proiectarea şi execuţia, precum şi taxele aferente pentru modificarea instalaţiilor din avalul contorului de branşament vor fi suportate de beneficiar (solicitant).

CAPITOLUL V

METODOLOGIE DE AGREERE

A AGENŢILOR ECONOMICI PENTRU PROIECTAREA ŞI EXECUŢIA INSTALAŢIILOR DE APĂ ÎN ARIA DE ACOPERIRE A

OPERATORULUI REGIONAL S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. MEDIAŞ

Art.23 Prezenta metodologie s-a elaborat pentru agreerea agenţilor economici, care acţionează în cadrul activităţii de distribuţie a apei potabile, în scopul asigurării rezonabile din partea operatorului, în ceea ce priveşte calitatea lucrărilor proiectate /executate şi pentru realizarea unui cadru reglementat care să asigure o bună gestionare a lucrărilor realizate în sistem. De asemenea, se urmăreşte protejarea utilizatorilor faţă de posibile ilegalităţi.

Art.24 Agreerea agenţilor economici care pot proiecta/executa lucrări în sistemul de apă în aria de acoperire a operatorului regional, S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A., se face pe baza unui dosar care se depune la sediul operatorului, prin care trebuie să facă dovada capacităţii instituţionale, de dotare şi resurse umane pentru desfăşurarea unor asemenea activităţi.

Art.25 Dosarul de agreere va cuprinde următoarele documente care să dovedească îndeplinirea unor cerinţe minimale:

25.1 – secţiunea instituţională

 1. Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului
 2. Certificat de atestare fiscală
 3. Document din care să rezulte obiectul de activitate privind proiectarea /execuţia de instalaţii de apă şi canalizare
 4. Certificat pentru plata CAS,valabil la data depunerii dosarului, care să ateste îndeplinirea obligaţiilor faţă de bugetul de stat
 5. Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor, care să ateste îndeplinirea obligaţiilor faţă de bugetul local
 6. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 şi 181 din OUG nr. 34/2006

25.2 – secţiunea capacităţii tehnice

 1. Lista de dotări disponibile aflate în proprietatea solicitantului
 2. Certificat de atestare pentru asigurarea calităţii

25.3 – secţiunea capacităţii profesionale şi resurse umane

a. Declaraţie pe propria răspundere privind numărul total de angajaţi cu contract de muncă

b.Lista cu personalul de execuţie/proiectare cu specialitate instalaţii         . Pentru proiectare este nevoie de minimum 1 inginer de specialitate instalaţii. Se acceptă şi ingineri de altă specialitate care sunt autorizaţi minimum gr.II D pentru instalaţii de gaze naturale.

Art.26 La depunerea dosarului de agreere, solicitantul va achita la casieria operatorului o taxă de procesare dosar în valoare de 100 lei. Operatorul va examina documentele depuse la dosar în termen de 15 zile calendaristice de la depunerea dosarului şi va trimite scrisoarea de agreere sau respingere pe adresa sediului social al solicitantului. Dacă solicitantul este agreat, acesta va fi inclus în lista agenţilor economici agreaţi de operator, care va fi disponibilă pe www.apatarnavei.ro sau la sediile operatorului – biroul de Relaţii Clienţi.

În cazul în care se solicită completări ale dosarului de agreere, termenul se va decala corespunzător.

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII FINALE

Art. 27 Separarea tehnică a măsurării consumului de apă pe apartament se poate face doar cu respectarea prevederilor şi procedurilor cuprinse în prezentul Regulament.

Art. 28 În cadrul procesului de separare a măsurării consumului, se vor desfiinţa toate punctele de consum de apă montate în spaţii comune din interiorul condominiului (prize de apă în subsol, casa scărilor, spălătorii etc.), pe care niciunul dintre solicitanţi nu şi le asumă în calitate de consumator şi care fac parte din instalaţia interioară a acestuia.

Art. 29 Realizarea de separări tehnice a măsurării consumului de apă pe apartament fără respectarea prevederilor prezentului Regulament, este considerată clandestină şi atrage, conform legislaţiei în vigoare, răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator cât şi pentru executant.

Art. 30 Lucrările de întreţinere, exploatare şi recondiţionare a sistemului public de distribuţie a apei, respectiv până la ieşirea din contorul de branşament, sunt executate de către operator. Întreţinerea care revine în sarcina operatorului nu cuprinde cheltuielile pentru repararea avariilor cauzate de neglijenţa dovedită a utilizatorului sau a interpuşilor săi. În acest caz cheltuielile, vor fi suportate de utilizator.

Anexa 1

SOLICITARE DE SEPARARE

A MĂSURĂRII CONSUMULUI DE APĂ LA NIVEL DE APARTAMENT

Pentru condominiul situat în

Loc. ………………………., Str.……………………………….nr.……..bl.……sc.…….

Subsemnaţii, menţionaţi în tabelul de mai jos, solicităm separarea măsurării consumului de apă la nivel de apartament şi declarăm următoarele:

a)     Am luat la cunoştinţă şi suntem de acord cu prevederile „Regulamentului privind separarea măsurării consumului de apă la nivel de apartament pentru imobilele tip condominiu

b)    Toate sumele ce reprezintă cheltuieli aferente modificărilor instalaţiilor interioare de apă, necesare în procesul de separare a măsurării consumului de apă la nivel de apartament (avizări, proiectare, execuţie, taxe etc.) vor fi suportate de noi;

c)     Ne angajăm ca toate lucrările aferente procesului de modificare a instalaţiilor interioare pentru separarea măsurării consumului să le contractăm şi să le executăm cu agenţi economici agreaţi de Operator, sub sancţiunea că Operatorul poate refuza recepţia şi punerea în funcţiune a noilor instalaţii;

d)    Condominiul pentru care se solicită separarea (bloc, scară de bloc, tronson vertical de scară de bloc) are în componenţă un număr de …………apartamente;

e)     Suntem de acord ca „diferenţa de contor general” să fie suportată de proprietarii de apartamente din componenţa condominiului care, la momentul emiterii facturii pentru luna respectivă, nu au executat, recepţionat şi pus în funcţiune separarea instalaţiilor interioare aferente apartamentului;

f)      În cazul închirierii apartamentului, dacă nu s-a încheiat un contract de furnizare/prestare servicii între Operator şi chiriaş, în calitate de proprietar, mă angajez să suport debitele restante faţă de Operator.

g)    În caz de înstrăinare a spaţiului pe care îl deţin în proprietate, voi informa Operatorul şi voi solicita din partea acestuia o adeverinţă care să ateste situaţia la zi a datoriilor;

h)    Reprezentantul desemnat să ne reprezinte în relaţia cu Operatorul este dl. / dna………………………………………………… domiciliat/ă în …………………………………. str…………………………………………..nr………bl……..sc……..ap……., act de identitate seria………nr…………….. tel………………………….. e-mail…………………………………….

La prezenta solicitare anexăm următoarele documente:

 • Ø Copii după actele de identitate ale proprietarilor sau ale împuterniciţilor acestora;
 • Ø Împuterniciri în original, acolo unde este cazul;
 • Ø Copii după Certificatele de înregistrare pentru agenţi economici;

TABEL NOMINALcu proprietarii spaţiilor cu destinaţie de locuinţă sau altă destinaţie, care solicită separarea măsurării consumului de apă la nivel de apartament.