Noile prețuri și tarife practicate de operatorul Apa Târnavei Mari de la 1 iulie 2012

Operatorul regional „Apa Târnavei Mari” gestionează şi extinde infrastructura de apă –canal din nord-estul județului Sibiu în baza Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, semnat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” la data de 06.08.2007, pentru o perioadă de 25 de ani. Licenţa de operare acordată societăţii de către Autoritatea Naţională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice reprezintă împuternicirea oficială a operatorului de a furniza servicii de specialitate în aria sa administrativ – teritorială, în condiţii de eficienţă economică, cu menţinerea indicatorilor de performanţă impuşi.

Prin Contractul de Finanţare nr. 91950, încheiat la data de 28.11.2008, între Autoritatea de Management – POS Mediu şi S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A., pentru implementarea proiectului european pe care îl avem în derulare, a fost impus un Plan de creştere reală a tarifelor în 6 etape, începând din 2008 şi până în 2013, ultimul an de implementare a măsurilor investiţionale aferente acestui proiect. Acest plan de creştere tarifară, prezentat în preţuri constante 2006 şi fără TVA, a fost aprobat prin Hotărâri ale Consiliilor Locale ale Unităţilor Administrativ- Teritoriale din cadrul Operatorului şi de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”.

Ajustările anuale de preţuri şi tarife se fac cel târziu la data de 01 iulie a fiecărui an, cu luarea în calcul a inflaţiei (indicele preţurilor de consum publicat lunar de Institutul Naţional de Statistică) şi a creşterilor în termeni reali, aprobate la nivelul planului de creştere tarifară 2008 – 2013. Astfel, prin aplicarea acestei metodologii, la 1 iulie 2013 se va ajunge la aplicarea unui tarif unic la serviciile de apă și canalizare pentru municipiul Mediaş, orașele Agnita şi Dumbrăveni.

Aplicarea noilor preţuri şi tarife se realizează în baza avizelor A.N.R.S.C. şi a avizului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, cu respectarea tuturor obligaţiilor prevăzute în Contractul de Finanţare al Proiectului şi a Planului de creştere tarifară.

Prin urmare, în baza Studiului de fezabilitate / 2007, aferent Proiectului în derulare, vol. V: Analiza cost-beneficiu – stabilirea strategiei tarifare a Operatorului, a Contractului de de delegare și a Contractului de finanţare nr. 91950 / 2008, a Hotărârii Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „Apa Târnavei Mari” nr. 6 / 2012 și a avizului A.N.R.S.C. nr. 2380482/ 2012, noile prețuri și tarife practicate de Operator pentru municipiul Mediaș sunt:

Apă potabilă 2,98 fără TVA
Canalizare 2,53 fără TVA

Față de anul trecut, este vorba despre o majorare de 0.67% a prețului apei potabile și de 36% a tarifului la serviciile de canalizare.

În baza avizelor ANRSC nr. 2380482-1 și nr. 2380482-2, noile prețuri și tarife pentru Dumbrăveni și Agnita sunt:

Apă potabilă 2,78 fără TVA
Canalizare 2,53 fără TVA

Este vorba despre o majorare de 1,09% a prețului apei potabile și de 47% a tarifului la serviciile de canalizare, raportat la anul trecut.

Pe această cale, dorim să le comunicăm clienților noștri că aceste majorări tarifare reprezintă, în esență, alinierea la standardele UE privind apa potabilă și cea uzată. În special, majorările tarifelor pentru servicile de canalizare sunt prețul protecției mediului înconjurător și al sănătății populației deservite. Având în vedere că, la momentul întemeierii operatorului, peste 80% din infrastructura de apă-canal a Mediașului era uzată fizic și moral, iar orașele Agnita și Dumbrăveni nici măcar nu beneficiau de o Stație de Epurare, investițiile derulate de operator din fonduri europene, proprii sau de la Bugetul de stat și local sunt absolut necesare pentru crearea unei infrastructuri care să reprezinte baza pentru o dezvoltare economică a regiunii și care să asigure un nivel civilizat de trai al populației deservite și o protecție corespunzătoare a mediului înconjurător.

„Conţinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziţia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Categorii Noutăţi