Vesti bune! Ultimul an de Proiect!

Astăzi, la sediul operatorului S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A. a avut loc o conferinţă de presă pe tema derulării lucrărilor în cadrul proiectului, cu accent pe managementul proiectului de „Extindere şi reabilitare a sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu”, proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.  Este adevărat că,  din exterior, nu se poate deduce complexitatea mecanismelor care guvernează acest proiect. Ţinem să repetăm că derulăm cel mai mare proiect de investiţii în infrastructură în regiunea de nord-est a judeţului Sibiu şi, implicit, în municipiul Mediaş.

Având în vedere importanţa majoră a acestui proiect pentru dezvoltarea viitoare a regiunii şi a acestui oraş, aşteptăm o susţinere obiectivă din partea tuturor factorilor responsabili şi interesaţi.

Mesajul nostru este că realizăm cu greu tot ce trebuie să înfăptuim şi, în genere, ne lipseşte exerciţiul aprecierii.

Mai jos, vă reamintim câteva elemente care explică  derularea şi managementul acestui Proiect.

1. Aspecte generale

 

Condiţiile şi Regulile care guvernează Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene sunt foarte stricte si trebuie respectate în implementarea  acestor contracte. Aceste reguli sunt cuprinse în Contractul de Finanţare şi sunt transpuse şi în Contractele încheiate între Operator şi Executanţi.

Una dintre conditionalităţile Fondurilor de Coeziune este perioada de implementare a unui Contract, care trebuie să respecte regula n+3 pentru contractele încheiate până în 2009 şi n+2 pentru contractele încheiate din 2010, adică execuţia unui contract început în anul 2010 trebuie să se finalizeze în anul 2012, urmând Perioada de Notificare a Defectelor. Depăşirea acestor termene conduce la sistarea finanţării.

Instituţional, contractele de lucrări sunt conduse de o echipă de management a Antreprenorului, formată din ingineri specializati , având funcţii de Manager de contract, Diriginţi de şantier şi Responsabili tehnici cu execuţia  atestaţi de ISC în diverse domenii tehnice, ingineri de cantităţi,  resposabili de protecţia muncii şi personal suport .

Controlul şi supervizarea lucrărilor sunt realizate de echipa de Asistenţă Tehnica de Supervizare formată de asemenea din ingineri experimentaţi, specializaţi şi atestaţi, alături de  membrii Unităţii de Implementare a Proiectului din cadrul companiei noastre.

Verificarea şi controlul  lucrărilor şi a calităţii acestora se face în baza unor proceduri complexe şi amănunţite, care trebuie să asigure pista de audit pentru fiecare activitate.

Pe scurt, aceste proceduri prevăd următoarele :

–         înaintea emiterii Ordinului de începere, Contractorul întocmeşte graficul de execuţie care trebuie să ţină cont de o serie de condiţii restrictive cum sunt: încadrarea în timpul de execuţie (regula n+3 / n+2) , ordinea tehnologică de execuţie, condiţii de desfăşurare a traficului auto şi pietonal etc. Graficul trebuie să furnizeze informaţii privitoare la  necesarul de resurse materiale, de personal , utilaje şi echipamente necesare realizării la timp a Contractului.

–         urmărirea evoluţiei lucrărilor se face în baza Graficului de execuţie, toate detaliile privind execuţia fiind verificate zilnic şi notate în două Registre de şantier, unul al echipei de Supervizare şi unul al Antreprenorului. În aceste Registre,  se notează zilnic toate informaţiile privitoare la evoluţia lucrărilor în fiecare punct de lucru: cantitatea si calitatea lucrărilor executate , cazurile de neconformităţi tehnice şi tehnologice şi modul de remediere, informaţii privind materialele puse în opera, informaţii privind personalul de execuţie a lucrărilor, procedurile de lucru utilizate, rezultatul probelor şi testelor,  starea vremii etc. În şedintele de şantier şi în şedinţele săptămânale şi lunare de progres, la care participă reprezentanţii Antreprenorului, Supervizării şi ai Beneficiarului,  se analizează toate aspectele privind evoluţia lucrărilor, se compară datele înregistrate cu cele din Graficul de execuţie şi se stabilesc măsuri tehnice şi organizatorice pentru remedierea problemelor apărute şi pentru activităţile viitoare. În baza acestor informaţii , echipa de Supervizare întocmeşte Raportul de Progres Lunar .

–         plata lucrărilor executate se face în baza Aplicaţiilor de Plată întocmite de executant, care sunt verificate şi avizate tehnic, cantitativ şi financiar  de către Supervizor, după care  sunt reverificate şi aprobate  de responsabilii UIP ai Beneficiarului. Verificările Aplicaţiilor de Plată se fac în baza documentelor suport şi a informaţiilor din Registrele de şantier şi Rapoartele de Progres. Nu sunt aprobate la plată lucrări nefinalizate sau care nu sunt conforme.

–             Beneficiarul face plata către executant, după care întocmeşte Cererea de Rambursare, care conţine toate documentele care justifică corectitudinea plăţii şi care este transmisă Organismului Intermediar  al Autorităţii de Management POS Mediu. Toate plăţile solicitate la rambursare sunt verificate la faţa locului de către OI al AM POS Mediu înaintea certificării şi de către AM POS Mediu, Auditul Curţii de Conturi pentru Fonduri Europene şi Auditul Comisiei Europene în cursul misiunilor  de audit. În cursul acestor misiuni, este foarte importantă asigurarea „pistei de audit” şi corelarea documentelor de plată cu proiectul aprobat şi cantităţile de lucrări decontate, care certifică practic respectarea procedurilor

2. Evoluţia Proiectului

Acest Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune a Uniunii Europene , în valoare de 328 milioane de lei, cuprinde 15 contracte, 8 contracte de lucrări şi 6 contracte de Asistenţă tehnică, 1 de împrumut bancar al operatorului pentru asigurarea cofinanţării.

Dintre cele 8 contracte de lucrări, 5 se desfăşoară în Municipiul Mediaş:

–         Contractul de execuţie a staţiei de epurare. Valoarea contractului este de  59,8 mil. lei. Contractorul este firma germană Hochtief Construction AG Germania, lucrările sunt în plină desfășurare conform graficului , urmând ca finalizarea lucrărilor şi punerea în funcțiune să se facă în luna noiembrie 2012.

–         Contractul de execuție a Stației de tratare apă potabilă. Valoarea contractului este de 42,5 milioane de lei. Contractorul este firma franceza Veolia, lucrările sunt în grafic , urmând ca finalizarea și punerea în funcțiune să aibă loc în luna decembrie 2012.

–         Contractul de execuție a sistemului de supraveghere și teletransmisie date SCADA. Valoarea contractului este de 2,7 milioane de lei. Contractorul este Electromatic Systems Braşov. Lucrările la acest contract au început în luna mai a.c. şi sunt  direct legate de stadiul realizării celorlalte contracte de lucrări. Lucrările la acest contract presupun realizarea unor cămine speciale pe rețeaua de alimentare cu apă, unde se vor monta echipamentele și traductoarele pentru culegerea de date (presiune, debit, analizoare ) care sunt teletransmise împreuna cu datele culese de la stațiile de tratare și epurare către  dispeceratul central de la noul sediu al Operatorului. Finalizarea lucrărilor este prevăzută în martie 2013.

–         Contractul de construcție a sediului Operatorului. Valoarea contractului este de 6,9 milioane de lei. Contractorul este Dafora S.A. , lucrările au început în luna martie a.c., urmând a se finaliza in iunie 2013.

–         Contractul de extindere și reabilitare a rețelelor de apă și canalizare în Municipiul Mediaș. Valoarea contractului este 67,2 milioane de lei. Contractorul este asocierea dintre Hidroconstrucția S.A. și Dafora S.A..  Este contractul care generează cele mai multe discuții, de aceea dorim să clarificăm problemele ridicate de cetățeni.

Acest contract s-a semnat în anul 2009, deci se supune regulii n+3 , termenul de finalizare fiind octombrie 2012. Acest contract presupune realizarea unor lucrări de săpătură în lungime de aproximativ 140 km pe străzile din oraș. În aceste condiții, la întocmirea Graficului de execuție s-a ținut cont de următoarele restricții :

–         cantitățile de lucrări;

–         termenul de finalizare;

–         ordinea tehnologică de execuție, în aşa fel încât să se asigure continuitatea furnizării de apă și de colectare a apelor uzate;

–         asigurarea desfașurării traficului auto și pietonal.

Ţinând cont de cantitățile de lucrări și de celelalte restricţii, Graficul de execuție (realizat cu un sistem informatic specializat) a stabilit numărul de echipe (personal, utilaje şi echipamente) care trebuie să activeze în șantier, punctele de lucru deschise simultan, ordinea și termenele de deschidere a punctelor de lucru viitoare.

Ordinea tehnologica de execuţie, care trebuie să asigure continuitatea serviciilor, trebuie să respecte și prevederile normativelor tehnice. Astfel :

–         Având în vedere adâncimea de montaj 2-6 m , se monteaza întâi conductele colectoare de apă uzată până într-un punct în care se poate asigura descărcarea. Șanțurile săpate în ziua respectivă trebuie închise în aceeași zi. După execuția colectorului până în punctul de descărcare, începe execuția racordurilor imobilelor la colector, care presupune săparea unui sanț de la căminul de preluare al imobilului până la conducta de racord unde se face cuplarea. Racordurile nu se pot executa odată cu colectorul pentru că nu exista posibilitate de descărcare a apelor uzate provenite din imobil. Aceasta este explicația pentru redeschiderea sanțurilor.  În această fază, se realizează refacerea drumului la stadiu de piatră. Urmează probele de etanșeitate a colectorului și a căminelor de vizitare, urmate de vizualizarea CCTV(camera video),  prin care se verifică vizual interiorul conductelor și se înregistrează diagrama pantelor de curgere pentru verificarea funcționalității.  Dacă apar probleme,  se remediaza în această fază.

–         După finalizarea lucrărilor la sistemul de canalizare, încep lucrările la rețeaua de apă , care presupune montajul conductei de distribuție la o adâncime de 1,5 m şi care nu poate fi montată deasupra colectorului de canalizare din motive de intervenții ulterioare și din motive de normative sanitare. Montajul conductei de apă presupune deschiderea unui nou sanț. După finalizarea conductei de distribuție începe montajul branșamentelor de apă de la imobil până la conducta de distribuție. Acest lucru presupune săparea unor sanțuri perpendiculare pe conducta de apă. Urmează probele de presiune, de etanșeitate şi rezistență.

–         După finalizarea rețelelor de apă într-o anumită zonă,  formată din mai multe străzi, se execută lucrările pentru căminele de vane, care presupune construcția unui cămin din beton şi instalațiile hidraulice aferente.

–         Toate documentele, diagramele, pozele şi filmele se păstrează în Registrele de şantier şi se arhivează, urmând a fi incluse ca documente suport în Aplicaţiile de Plată.

–         După finalizarea lucrărilor de bază, urmează  faza de refacere a carosabilului care presupune scarificarea patului de piatră montat provizoriu, tasarea şantului, montarea unui nou strat de piatră,  tasarea lui , turnarea stratului de rezistenţă (beton sau binder asfaltic) şi apoi ultimul strat asfaltic de uzură. Desigur, lucrările de refacere sunt cele care se văd după finalizarea lucrărilor şi afectează starea drumurilor. Este foarte dificil ca în urma unei săpături, materialul de umplutură să fie tasat mecanic la acelaşi grad de compactare, de aceea constructorii sunt nevoiţi să intervină pentru remedierea refacerii carosabilului în mai multe rânduri. În perioada iernii, lucrările de refacere nu se pot realiza decât la nivel de piatră. Apare şi problema înălţimii de montare a capacelor de pe căminele de vizitare, acolo unde se toarnă covor asfaltic acestea se lasă la final la plus 4 cm.

–         Lucrările de refacere sunt cele care au cauzat întârzieri la lucrările din cadrul acestui contract, la data punctului intermediar din 06 februarie 2012 având o întarziere de 11%. De la acea dată, până la recuperarea întârzierilor, acest contract este supus penalităţilor (cca.67.000 lei /zi), deocamdată recuperabile, cu condiţia finalizării la termen a Contractului. Acest aspect a generat o serie de probleme financiare unor subcontractori care au părăsit lucrările , reluarea acestora presupunând un timp necesar pentru mobilizarea altor echipe. Entităţile implicate în contract au stabilit măsurile necesare şi au refăcut Graficul de execuţie pentru recuperarea întârzierilor.  Aşadar,  acestea sunt motivele pentru care timpul până la refacerea finală a drumurilor pare atât de lung pentru un privitor din exterior.

–         În perioada următoare, în majoritatea zonelor se va lucra în special pentru refaceri şi remedieri. Zonele fierbinţi care au rămas de executat sunt pe str.Stadionului, G.Cosbuc-Horea- Gh. Pop de Basesti, str. Carpati, str. Gării (colector de 1000mm), str.Gh. Lazăr, str.Buzdului, str.Alex. Vlahuţă,  str.Stejarului,  Oituz,  Valea Adâncă, Traian,  str.Ulmului.

–         Se prevede finalizarea lucrărilor de extindere şi reabilitare a reţeleor din Mediaş în luna octombrie a acestui an şi,  evident,  încetarea disconfortului. Odată cu finalizarea acestor lucrări, se creează premisele punerii în practică a programului de modernizare a străzilor, în așa fel încât în anii următori să ne putem bucura de drumuri publice civilizate.

–         Mulţumim pe această cale celor care au înțeles importanța și amploarea acestor lucrări și sperăm ca informaţiile de mai sus să modifice opiniile  altora.