ANUNT RECRUTARE ŞI SELECŢIE pentru 2 membri în Consiliul de Administraţie conform OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare

Clientul nostru este A.D.I. Apa Târnavei Mari in calitate de autoritate tutelara pentru Apa Târnavei Mari S.A. Medias, in calitate de operator regional unic de apă şi apă uzată pentru nord estul judeţului Sibiu. Recrutarea și selecția candidaților este realizată de către firma ARC CONSULTING S.R.L., în calitate de expert în recrutarea resurselor umane.

Posturi de administratori in cadrul Consiliului de Administratie la Apa Târnavei Mari Mediaş

Administrator 1: independent/non independent – jurist; Administrator 2: independent/non independent – economist, pentru perioada de până în 6 iunie 2020.

Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – selecţia dosarelor candidaților. Etapa a II-a – centrul de evaluare şi interviu pentru candidaţii declaraţi “admişi” după etapa I. Etapa a III-a – analiza declaraţiei de intenţie.

Condiţii obligatorii de participare:

1. Studii universitare de lungă durată finalizate cu diploma de licenţă în domeniul juridic sau economic;
2. Minim 5 ani de experienţă profesională;
3. Experienta minim 1 an in administrarea/ managementul societatilor comerciale/ regiilor autonome, al altor entitati din sectorul public, inclusiv persoane juridice din sectorul privat;

Criterii care constituie avantaj

1. Experienţă profesională în domeniul serviciilor de utilitate publică;
2. Experienţă în relaţia cu autorităţile publice.

Criterii eliminatorii: Înscrieri în cazierul judiciar.

Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:

1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
2. Scrisoare de intenţie
3. Copie act de identitate;
4. Copie documente care atestă pregătirea profesională;
5. Copie documente care atestă experiența în management (copie carnet de muncă sau adeverințe);
6. Cazier judiciar;

Criterii de evaluare/selecţie sunt:

1. Competenţe specifice sectoarelor de activitate;
2. Competențe profesionale de importanță strategică;
3. Cunoștințe de guvernanță corporativă;
4. Competențe sociale și personale;
5. Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor.

Candidatii interesaţi pot trimite CV-urile, scrisorile de intenţie şi dosarele de participare până la data de 7 aprilie 2017 inclusiv, pe adresa de e-mail office@arc-consulting.ro. Informaţii suplimentare puteţi obţine la telefon 0723 – 248 679 persoana de contact Valerian Boitor sau pe site-urile www.arc-consulting.ro, www.apatarnavei.ro si www.primariamedias.ro/serviciipublice/A.D.I.- Apa Tarnavei Mari