Anunţ concurs post Director General Adjunct

Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de Director General Adjunct la

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. Mediaş

• Concursul constă în susţinerea a două probe: examen scris din tematică şi bibliografie (anexa 1) şi interviu.

• Proba scrisă se va organiza în data de 13.01.2015, ora 9:00, la sediul societăţii, pe strada Gravorilor, nr.2A.

Pentru detalii, vă rugăm sunați la Birou Resurse Umane, tel: 0269/841.425 int. 15.

CERINŢELE POSTULUI

Studii:
 Studii superioare tehnice de lungă durată (de preferință inginer construcţii /instalaţii, inginer mecanic);
 Certificările în domeniu (cunoştinţe privind dirigenţia de şantier, verificator de proiecte, expert tehnic, responsabil tehnic cu execuţia etc.) constituie un avantaj.

Experienta managerială:
 Vechime în activitate şi vechime în funcţii de conducere în activităţi comparabile;
 Similaritatea sau complementaritatea activităţii derulate până în prezent cu postul scos la concurs de operator.

Profilul managerial:
 Competenţe profesionale generale;
 Competenţe tehnice specifice domeniului de activitate şi postului pentru care candidează;
 Performanţe organizatorice şi manageriale.

Alte cerinţe:
 Cunoștințe de utilizare programe operare calculator, Microsoft Office, program Auto Cad și cunoștințe navigare internet.

Cerinţe comportamentale:
 Rezistenta la sarcini repetitive şi stres;
 Abilităţi coordonare, planificare şi organizare;
 Sociabilitate şi spirit de echipă;
 Promotor al schimbării – spirit inovator, creativ;
 Responsabilitate personală;
 Echilibru comportamental.

CRITERII ELIMINATORII
 Vechimea în activitatea profesională nu poate fi mai mică de 5 ani;
 Experienţă managerială trebuie să fie de minimum 3 ani şi la nivel de cel putin Şef Serviciu, sau, după caz, Secție, Birou.

Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:
 cerere de înscriere la concurs;
 curriculum vitae;
 copie BI sau CI;
 diplomă de studii (copie);
 documente care să ateste specializări şi certificări suplimentare relevante pentru prezentul concurs;
 cazier judiciar (original);
 adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
 copie după Carnetul de Muncă şi/sau adeverinţă de la ultimul loc de muncă care să ateste vechimea în muncă şi specialitatea.

Dosarele se vor depune la sediul societăţii până cel târziu în data de 10.01.2015, orele 15:00.
Rezultatele privitoare la etapa de Selecţie a Candidaţilor se vor comunica prin e-mail până în data de 12.01.2015.

Anexa 1
Tematica şi bibliografia
pentru concursul de ocupare a funcţiei de
Director General Adjunct
1. Cunoașterea cadrului juridic unitar privind funcţionarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, condiţiile-cadru şi modalităţile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, precum şi relaţiile dintre Operator și utilizatorii acestor servicii.

 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare pentru localităţile membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”;
 Legea 241 / 2006 a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, actualizată;
 Legea 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată.
2. Cunoaşterea modului de organizare instituţională a serviciilor de apă şi apă uzată din aria de operare a S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. Mediaş.
 Contractul de Delegare a Serviciilor de Apă şi Apă Uzată;
 Actul Constitutiv al S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
3. Cunoaşterea sarcinilor şi atribuţiilor Direcţiei Operative, a departamentelor şi structurilor din subordine, aşa cum rezulta din ROF- ATM şi Manualul Naţional al Operatorilor de Apă şi Canalizare ( FOPIP 2 ) cap. 6 si cap.8.
 Regulamentul de Organizare si Funcţionare al S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.;
 Manualul Național al Operatorilor de Apă și Canalizare ( FOPIP 2) cap. 6 si cap.8.
4. Cunoştinţe privind promovarea, aprobarea şi implementarea investiţiilor publice, conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor publice, structura şi metodologia de întocmire a devizului general
 HGR 28/ 2008 privind conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente investițiilor publice, structura si metodologia de întocmire a devizului general;
 Legea 10 / 1995 privind calitatea în construcţii.

NOTĂ: Pentru documentele specifice, vă rugăm să consultaţi pagina de internet a societăţii www.apatarnavei.ro, Meniu Compania, Secțiunea Bibliografie concurs DGA .
Anexa 2

Descrierea Postului de Director General Adjunct

• Se subordonează Directorului General şi are în subordine Direcţia Operativă a societăţii având în componenţă patru departamente operative, structurate pe principalele activităţi operative ale societăţii:
 Departament Tehnic Dezvoltare
 Departament Operare Reţele
 Departament Producţie Apă Potabilă
 Deparatament Epurare Apă Uzată
 Departament Laboratoare
 Parc Auto
 Dispecerat SCADA;
• Asigură de respectarea cadrului legislativ pentru activităţile din subordine;
• Are obligaţia stabilirii obiectivelor şi a riscurilor asociate pentru fiecare structură din subordine, în concordanţă cu obiectivele generale a societăţii şi cele specifice Direcţiei;
• Răspunde de îndeplinirea indicatorilor de performanţă ce revin departamentelor din subordine;
• Răspunde de corectitudinea datelor care stau la baza calculului indicatorilor de performanţă;
• Raportează progresele făcute pentru îndeplinirea obiectivelor şi orice deviere de la aceste obiective;
• Face propuneri pentru proiectul de buget;
• Face propuneri pentru îmbunătăţirea şi operativitatea activităţilor din subordine şi diminuarea riscurilor;
• Stabileşte activităţile procedurabile, iniţiază elaborarea procedurilor şi asigură respectarea acestora;
• Coordonează activitatea de emitere şi gestionare a procedurilor tehnice de execuţie, necesare lucrărilor executate de operator şi a altor activităţi specifice. Aprobă aceste proceduri;
• Urmăreşte realizarea şi buna desfăşurare a activităţilor zilnice din subordine, pentru încadrarea în termene;
• Răspunde de calitatea serviciilor prestate către clienţii societăţii;
• Verifică şi asigură întocmirea graficelor de eşalonare a lucrărilor şi a planurilor operative periodice şi urmăreşte realizarea lucrărilor, conform acestor documente;
• Răspunde de respectarea legislaţiei în vigoare şi asigură materialele şi echipamentele necesare pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de securitate a muncii;
• Urmăreşte întocmirea şi actualizarea fișelor de post a subalternilor săi şi se preocupă de performanţa şi dezvoltarea profesională a acestora;
• Iniţiază şi promovează acţiuni pentru obţinerea de resurse complementare de finanţare;
• Asigură şi urmăreşte folosirea raţională a echipamentelor, materialelor şi a altor resurse utilizate pentru îndeplinirea activităţilor din subordine;
• Menţine o atitudine echilibrată, respectând competenţa profesională a managerilor din subordine;
• Asigură suport tehnic de specialitate şi logistic pentru toate departamentele operative în realizarea atribuţiilor;
• Foloseşte metode autorizate şi recunoscute pentru creşterea eficienţei şi raţionalizarea resurselor.