Eliberare avize

PROCEDURĂ DE SISTEM PENTRU SERVICIUL TEHNIC privind eliberarea avizelor şi a avizului de principiu (acord de acces) la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare

Pentru eliberarea:
1.    Avizului preliminar de branşare/racordare a utilizatorului, pentru fazele PUZ, PUD, PAC se solicită următoarele documente în 2 exemplare:
fişa tehnică în vederea emiterii acordului unic;-
copie certificat de urbanism;-
copie act de proprietate (extras de carte funciară);-
plan de încadrare în zonă (scara 1 : 5.000);-
plan de situaţie (scara 1 : 1.000 sau 1 : 500);-

2.    Avizului de amplasament (coexistenţă) eliberat în vederea identificării reţelelor de apă şi de canalizare existente în zonă se solicită următoarele documente în 2 exemplare:
fişa tehnică în vederea emiterii acordului unic;-
copie certificat de urbanism;-
copie act de proprietate (dacă este cazul);-
plan de încadrare în zonă (scara 1 : 5.000)-
plan de situaţie cu construcţiile proiectate (scara 1 : 1.000 sau 1- : 500);

Branşarea/racordarea persoanelor fizice şi juridice la reţelele publice de apă şi de canalizare se face respectând Regulamentul de Organizare si Functionare a serviciilor, în baza avizului de principiu (acord de acces), întocmit de inginerul mecanic şi semnat de directorul de operare.

Pentru eliberarea avizului de principiu (acord de acces) se solicită următoarele documente:
cerere tip;-
copie după B.I./C.I. sau certificatul de înmatriculare;-
copie după actul de deţinere/închiriere a spaţiului;-
copie după acordul legalizat al proprietarului (după caz);-
plan de încadrare în zonă (scara 1 : 5.000)-
plan de situaţie cu construcţiile proiectate sau existente (scara 1- : 1.000 sau 1 : 500);

Prin avizul de principiu (acordul de acces), inginerul mecanic şi directorul de operare vor stabili soluţiile tehnice de branşare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare care vor sta la baza întocmirii proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie de către o firmă autorizată. Conţinutul cadru al proiectelor tehnice va cuprinde:

Alimentare cu apă:
Aviz de principiu (acord de acces);-
Acte de proprietate;-
Certificat de urbanism (după caz);-
Memoriu tehnic;-
Breviar de calcul;-
Lista orientativă privind modelele de asigurare a calităţii- lucrărilor;
Program pentru controlul calităţii lucrărilor;-
Contravaloarea pierderilor de apă rezultate prin golirea reţelei- dacă este cazul;
Documentaţie economică;-
Partea desenată (plan de încadrare, plan de situaţie, plan de- amplasament, planul reţelelor din incintă, detalii de execuţie).

Racord de canalizare:
Aviz de principiu (acord de acces);-
Acte de proprietate;-
Certificat de urbanism (după caz);-
Memoriu tehnic;-
Lista orientativă privind modelele de asigurare a calităţii- lucrărilor;
Program pentru controlul calităţii lucrărilor;-
Breviar de calcul;-
Estimări ale debitelor şi compoziţiei apelor uzate care urmează a- fi evacuate în sistemul de canalizare, la agenţii economici;
Documentaţie economică;-
Partea desenată (plan de încadrare, plan de situaţie, plan de- amplasament, planul reţelelor din incintă, profile longitudinale şi transversale, detalii de execuţie).

Proiectele tehnice se vor depune în două exemplare la sediul operatorului S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. MEDIAŞ în vederea obţinerii avizului definitiv. Avizul definitiv se va întocmi de Comisia Tehnico–Economică numită prin Decizia Directorului General şi este obligatoriu pentru a putea continua demersurile execuţiei lucrărilor în baza proiectului tehnic avizat.
Executarea lucrărilor de extindere, inclusiv branşamentele de apă şi racordurile de canalizare, se vor face după obţinerea autorizaţiei de construire eliberate de autoritatea administraţiei publice locale, autorizaţie care va avea la bază avizul definitiv al operatorului.
Punerea în funcţiune a lucrărilor de apă şi de canalizare se va face după recepţia acestora, recepţie care constă în întocmirea cărţii tehnice a lucrării şi după încheierea contractului de furnizare/utilizare între operator şi utilizator în termenele prevăzute în contract.
Realizarea de branşamente/racordări la reţelele publice de apă şi de canalizare fără avizul definitiv al operatorului este considerată clandestină şi atrage, conform legislaţiei în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât şi pentru executantul lucrării.
Operatorul are obligaţia de a elibera avizele :
în maximum 30 de zile calendaristice pentru avizul- preliminar/amplasament;
în maximum 30 de zile calendaristice pentru avizul de principiu- (acordul de acces);
de la data depunerii documentaţiei complete.
Durata de valabilitate a acordurilor şi a avizelor este de 12 luni  de la data emiterii cu posibilitatea prelungirii, la cererea solicitantului, cu înca 12 luni.

Tarifele şi taxele pentru eliberarea acordurilor şi avizelor, verificarea documentaţiilor tehnico – economice se vor stabili în conformitate cu prevederile art. 43 alin. 8 din Legea nr. 51/2006.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AVIZELOR:

1. Eliberare AVIZ PRELIMINAR  pentru fazele PUZ, PUD, PUG

1. fişa tehnică în vederea emiterii acordului unic
2. copie a certificatului de urbanism
3. copie a actului de proprietate (extras de carte funciară)
4. plan de încadrare în zonă (scara 1: 5000)
5. plan de situaţie  (scara 1:1000 sau 1:500)

Tariful de eliberare al avizului este de 30 lei (fără TVA).

Termenul de eliberare al avizului este de 15 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.

 

2. Eliberare AVIZ DEFINITIV (ACORD DE ACCES)

1. cerere tip
2. copie a B.I./C.I. sau a certificatului de înmatriculare
3. copie a actului de proprietate, deţinere/închiriere a spaţiului
4. copie a acordului legalizat al proprietarului (după caz)
5. plan de încadrare în zonă (scara 1: 5.000)
6. plan de situaţie cu construcţiile proiectate sau existente (scara 1: 1.000 sau 1: 500)
  • Termenul de eliberare al avizului este de 15 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.
  • Tariful de eliberare al avizului este de: 50 lei (fără TVA) – persoane juridice;

30 lei (fără TVA) – persoane fizice;

3. Eliberare AVIZ DE AMPLASAMENT (COEXISTENŢĂ)

1. fişa tehnică în vederea emiterii acordului unic
2. copie a certificatului de urbanism
3. copie a actului de proprietate (dacă este cazul)
4. plan de încadrare în zonă (scara 1: 5000)
5. plan de situaţie cu construcţiile proiectate (scara 1:1000 sau 1: 5000)
6. memoriu tehnic în cazul unor extinderi de utilităţi

Tariful de eliberare al avizului este:

¨ 30 lei (fără TVA) pentru lucrări de construcţii/branşare – pentru persoane fizice

¨ 50 lei (fără TVA) pentru lucrări de construcţii/branşare – pentru persoane juridice

¨ 50 lei+ 20 lei/km (fără TVA) pentru lucrări de-a lungul străzilor

Termenul de eliberare al avizului este de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei.

DOCUMENTELE NECESARE SE DEPUN ÎN 2 EXEMPLARE

Documentele completate pot fi depuse la Biroul de Relaţii cu Clienţii, sau trimise prin e-mail la : relatii.clienti@apatarnavei.ro